תקנון האתר

שלום לגולשי אתר וקאסה,

ברוכים הבאים לאתר “וקאסה”  (להלן: “האתר”) הנכם נמצאים נדרשים לקרוא בקפידה את כל סעיפי התקנון. אתר “וקאסה”
כל שימוש ו/או גלישה באתר “וקאסה” מהווה את הצהרתכם שהנכם קראתם, הבנתם והסכמתם לכל הסעיפים שבתקנון זה. במידה ואינכם מסכימים  עם האמור בתקנון זה ו/או בחלק מהתקנון, הנכם רשאים לעזוב את האתר “וקאסה” ואינכם מחויבים לגלוש בו.

כללי

 1. תקנון האתר נכתב ומנוסח בלשון זכר ו/או רבים מטעמי נוחות בלבד אולם הוא פונה לשני המינים במידה שווה.
 2. מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר, עיצובו, תוכנו ותכניו, תמונות וכדומה. ואין צוות האתר חייב ליידע מראש את הגולשים על השינויים שעומדים להיות.
 3. צוות אתר ומנהליו רשאים לשנות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי והמלא את סעיפי התקנון.  כל שינוי ייעשה על פי שיקול דעת האתר והוא אינו מחויב ליידע את הגולשים על השינויים בתקנון. באחריותם של הגולשים בלבד להתעדכן בשינויים וכי לא תישמע כל דרישה ו/או טענה בגין שינויים כאמור כלפי האתר ו/או מנהליו ו/או בעליו ו/או צוות האתר. וכי כל התיקונים ו/או השינויים כאמור יכנסו לתוקפם מייד לאחר פרסומם באתר.
 4. צוות האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע על ידי גורמים שאינם בשליטתו.
 5. מובהר כי אין הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מפעלי האתר צד לעסקאות אותן יבצעו הלקוחות באמצעות המידע שרשום באתר.תוכן האתר
 6. תוכן האתר לרבות קוד המקור, עיצוב האתר, חומר מילולי, תמונות, סימני המסחר של “וקאסה” וכיו”ב הינם בבעלותו הבלעדית של האתר  ולא ניתן להשתמש בהם ו/או לעבד אותם ו/או  להעתיקם, ו/או לפרסם אותם , ו/או  להפיץ  אותם  ו/או לעשות בהם כל שימוש  בכל צורה שהיא ללא הסכמת אתר “וקאסה” מראש ובכתב.
 7. התכנים והתמונות המפורסמות באתר הינם בבעלות המפרסמים באתר ואינם בבעלות האתר. וכי כל הזכויות על התכנים והתמונות המפורסמות באתר הינם בבעלות המפרסמים עצמם בלבד. אי לכך חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתכנים ו/או בתמונות האמורים אלא בקבלת אישור מתאים מן המפרסם הרלוונטי.
 8. העלאת תכנים לאתר על ידי גולשים שונים, האתר מהווה הסכמה בלתי חוזרת מטעמם לכך שהאתר יהא רשאי לעשות שימוש בתכנים אשר הועלו לאתר ע”י הגולשים לרבות הצגתם, עריכתם, עיבודם והתאמתם לצרכי האתר וזאת ומבלי לקבל אישור ו/או הסכמה ו/או לתת כל תמורה לגולשים לרבות  קרדיט.
 9. הגולש מתחייב שלא להעלות לאתר תכנים העלולים לפגוע בגולשים אחרים , לא להשתמש בשפה גסה ו/או בוטה ו/או מאיימת ו/או מעליבה ו/או מבזה ו/או מתגרה ו/או מטרידה ו/או מסיתה ו/או מינית וכיו”ב, וכן שלא להעלות לאתר תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שיש בהם כדי להוות הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בפרטיות.
 10. אתר “וקאסה” אינה אחראית לכל תוכן ו/או מידע  שיועלה ע”י הגולשים והוא באחריותם המלאה של הגולשים. הגולשים יישאו באחריות הבלעדית לכל אי התאמה ו/או אי דיוקים ו/או טעויות ו/או ניסיונות הטעיה וכדומה.
 11. כל הפרטים והמידע והתוכן  של המפרסמים שמופיעים באתר לרבות תמונות, מבצעים, מחירים, מפות, שירותים, תפוסת מקום, המלצות , מפרטי המקום ו/או כל פרט נוסף או אחר אשר מפורסם באתר, הינם באחריות הבלעדית של המפרסמים או מי מטעמם. לאתר  ו/או למנהליו ו/או לעובדיו לא תהיה כל אחריות לגבי מהימנות ונכונות תכנים אלו.
 12. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או למחוק ו/או להוריד לצמיתות ו/או לפרק זמן אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית תוכן שהועלה ע”י גולשים. וכי אין הוא צריך למסור על כך הודעה מראש לגולש, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים השמורים לאתר על-פי תקנון זה ו/או על-פי כל דין.
 13. במידה וצד שלישי יטען כי תוכן שהועלה ע”י גולש מהווה  עבירה על החוק לרבות כל טענה לעניין הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות, רשאי האתר להעביר לצד שלישי את פרטי הגולש הרלוונטי שפרטיו נשמרו במערכת האתר. ואין הגולש יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי את האתר או מנהליו.
 14. במידה ותועבר לידי צוות האתר תלונה  בכתב בעניין התכנים המפורסמים באתר, צוות האתר מתחייב לבדוק כל פניה ובמידה הצורך  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית  יהא רשאי להסיר את התכנים ו/או לתקנם.שימוש במידע שבאתר
 15. השימוש באתר והגלישה בו מהווה הסכמה והבנה של כל סעיפי תקנון האתר.
 16. ספקים שונים מפרסמים באתר ומציעים מגוון חבילות ומוצרים שונים למכירה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האתר לא יישא בכל אחריות, בין ישירה ובין עקיפה,  לתוכן הפרסום ו/או לטיבו ו/או לשירות אשר ניתן במסגרת החבילות ו/או השירותים ו/או המוצרים המפורסמים על ידי הספקים השונים ו/או נותני השירותים המפורטים בדפי האתר והספקים ו/או נותני השירותים השונים יהיו  האחראיים הבלעדיים לנכונות הפרטים, אמינותם, טיב השירות, ובהתאמתו למתואר בדף המכירה באתר.
 17. לעיתים נדרשים גולשי האתר למסור  את פרטיהם האישים  כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. גולש אשר מסר את פרטיו נותן בזאת את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של האתר.  האתר  שומר לעצמו את הזכות לשלוח מעת לעת הודעות באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת שרואה הוא לנכון בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008.
 18. חשוב להבהיר כי גולש אשר אינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה ו/או לקבל דיוור מהאתר  בין לאחר שנתן הסכמתו ובין לפני שנתן את הסכמתו. יהיה רשאי בכל שלב לדרוש בכתב מצוות האתר  להסיר את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה וצוות האתר יטפל בעניין בהקדם האפשרי.
 19. לאתר  תהא שמורה הזכות להשתמש במאגר המידע שנאסף על הגולשים באתר לצרכיו המסחריים, ו/או לצורך שיפור  רמת השירותים הניתנים באתר ו/או לצרכי ניתוח סטטיסטיקה ו/או  לצורך דיוור למשתמשי האתר השונים והכל בין אם לשימושו העצמי של האתר, ובין אם לשימוש צדדים מסחריים אחרים. האתר  מתחייב שלא למסור לצד שלישי כל מידע העלול לזהות גולש באופן אישי, אלא-אם-כן הגולש יהיה מעוניין בכך , זאת למעט במקרה בו צד ג’ תישמע תלונה בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הפרת כל דין בקשר עם פרסום שהעלה גולש לאתר.
 20. האתר  נוקט בכל האמצעים הדרושים לשמירה על פרטיות הגולשים באתר. אולם במקרים שאינם בשליטת  האתר ו/או  מקרים הנובעים מכח עליון לא יהא האתר אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף,  מכל מין  סוג שהוא שייגרם לגולש הרלבנטי ו/או למי מטעמו.מדיניות ופרטיות
 21. אתר וקאסה מציע לגולשים תוכן מגוון ומקיף בכל הקשור למקומות אירוח ונופש בכל רחבי הארץ. כל התכנים הרשומים באתר הועברו לצוות האתר ע”י אותם מפרסמים, וכי אין האתר אחראי לאמיתות התוכן ו/או מחויב להם.
 22. האתר שומר לעצמו את הזכות לשמור את פרטי הגולשים/ משתמשים שנרשמו באתר ו/או מילאו את פרטיהם באתר. האתר רשאי לשלוח אליהם בכל עת דברי תפוצה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעת SMS ) וכי אין האתר מחויב לעדכן את הגולשים על כך מראש.
 23. האתר שומר את נתוני הגולשים אשר מסרו את פרטיהם בעת הכניסה לאתר הנמצאים באתר לצורך מידע סטטיסטי ואגבי, כתובת IP,  מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה וכדומה. מובהר כי אין במידע זה כדי לזהות את הגולש באופן אישי פרטים אלו לא יועברו לאף גורם , אלא אם כן נדרש מבעלי האתר עפ”י חוק מסיבות אחרות. וכן אף במצב בו יימכר האתר לצד שלישי .ביטול הזמנות
 24. כל לקוח רשאי לבטל הזמנה, על פי התנאים הקבועים לעניין זה בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981, במועד הביטול. ההזמנות נעשות ע”י הלקוח שירות על מול בית העסק המפרסם באתר. אין בעלי האתר אחראי על ההזמנות שנעשו מול המפרסמים שבאתר.שונות
 25. על תקנון זה חל דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר ראשון לציון  (והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ).
 26. למען הסר ספק, יובהר כי הוראות תקנון זה גוברות על הוראות כל תקנון ספציפי אחר שקיים (ככל שקיים) לגבי כל מוצר ו/או שירות המוצעים באתר.
חפש

מאי 2024

 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
 • ש
 • א
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

יוני 2024

 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
 • ש
 • א
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 מבוגרים
0 ילדים
גודל
מחיר
מאפייני המתחם

השוואת מקומות וקאסה

השוואה